Onze visie

De Magische Boom is een centrum die kinderen en ouders ondersteunt in hun groei en opvoeding. Die zich onderscheid door de antroposofische in combinatie met de holistische leer- en leefwijze als uitgangspunt te hanteren.

Pedagogisch beleid

We proberen het kind zoveel mogelijk in zijn ware wezen te zien en te begrijpen hoe het zich wil ontwikkelen: welke talenten en kwaliteiten draagt het in zich en welke eenzijdigheden wil het overwinnen? Met deze vragen zoeken we naar een goede manier om het kind te begeleiden. We helpen het kind op die manier zelf zijn eigen unieke vaardigheden, te ontdekken en te ontwikkelen, waardoor het later, als volwassene, het doorzettingsvermogen bezit om daadwerkelijk uit te voeren wat het zich tot doel heeft gesteld. Waarbij we er vanuit gaan dat de mens alle wijsheid in zichzelf heeft.
Daarnaast gaan wij ervanuit dat alles met elkaar samenhangt: de holistische kijk. Een kind reageert bijvoorbeeld op een leidster zich onrustig voelt. Wat is de achterliggende reden wanneer een kind steeds op zijn tenen loopt? Door inzicht te krijgen in hoe de ‘lijntjes’ vanuit het kind lopen, kunnen we nog beter het kind begrijpen.

De uitgangspunten waarop we ons pedagogisch beleid baseren zijn:
• Respect voor de eigenheid van ieder kind
• Goed kijken naar kinderen
• Aandacht voor aard en aanleg van ieder kind
• Rust en ritme
• Ontwikkeling van de zintuigen
• Respect, eerbied en dankbaarheid

Wil je meer lezen over ons pedagogisch beleid dan raden we je onderstaande documenten aan:

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan Twinkel

(dagopvang en peuteropvang)

Pedagogisch werkplan BSO Sterrenspoor

Gezondheid en veiligheid

Naast een fijn, warm en rijk pedagogisch klimaat zorgen we binnen het Kindcentrum voor een verantwoorde, gezonde en veilige omgeving. Opdat iedereen zich veilig en geborgen kan voelen en tot ontwikkeling kan komen. Dit is gewaarborgd in ons Veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Huisregels

Om duidelijkheid te scheppen voor o.a. medewerkers en ouders hoe het eraan toe gaat binnen ons Kindcentrum zijn er de huisregels.

Oudercommissie

De ouders en verzorgers zijn onmisbaar binnen ons Kindcentrum. Daarom vinden we het van groot belang dat deze groep vertegenwoordigd wordt in de Oudercommissie. Mede omdat wij hiervan kunnen leren en onze kwaliteit en service nog meer kunnen verbeteren. Wil jij ook hieraan je steentje bijdragen of wil je iets kwijt, dan kun je contact opnemen met de Oudercommissie door een e-mailbericht te sturen naar oudercommissie@demagischeboom.nl.

NB: Wij zijn een organisatie die continu in ontwikkeling is. Hierdoor zijn de bovengenoemde documenten inclusief deze website zijn dan ook aan deze veranderingen onderhevig en worden zo goed als kan up-to-date gehouden.